طرح های پژوهشی پزشکی


لیست طرح های پژوهشی پزشکی

 • پوستر
  ۱. بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی آنغوزه (Ferula assa-foetida) و وشا (Dorema ammoniacum)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۲۱
  چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب های شیمیایی، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی خواص سیتوتوکسیک عصاره و اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida)، وشا (Dorema ammoniacum) و صمغ آن ها که در سال 1392 از استان فارس جمع آوری گردید، انجام شد. پلی فنول های موجود در عصاره متانولی دو گیاه و صمغ آن ها با استفاده از HPLC ، تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره با آزمون DPPH ارزیابی شد. میزان فنول کل با روش فولین سیلکاتیو اندازه گیری شد. اسانس فرار آن ها با روش تقطیر با آب جداسازی ...

 • پوستر
  ۲. بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی گیاه کما (Ferula persica L.)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۹۹
  چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب های شیمیایی، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی خواص سیتوتوکسیک عصاره و اسانس گیاه کما ((Ferula persica و صمغ آن که در سال 1392 از استان فارس جمع آوری گردید، انجام شد. پلی فنول های موجود در عصاره متانولی گیاه و صمغ آن با استفاده از HPLC ، تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره با آزمون DPPH ارزیابی شد. میزان فنل کل با روش فولین سیلکاتیو اندازه گیری شد. اسانس فرار با روش تقطیر با آب جداسازی شد و ترکیب های موجود در آن با دسنگاه GC و GC/MS ...

 • پوستر
  ۳. بررسی و ادامه برنامه خودباروری در ژرم پلاسم ارزن مرواریدی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۵
  چکیده:

  ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum L.) یکی از گیاهان مهم مناطق خشک و گرم است که به منظور تولید دانه و علوفه کشت می شود. با توجه به دگرگشنی و وجود هتروزیس کافی، تولید ارقام هیبرید مهم ترین روش اصلاحی ارزن مرواریدی است. به منظور تهیه لاین های اینبرد ارزن مرواریدی و ادامه خالص سازی لاین های سال گذشته، تعداد 185 لاین S0 تا S6 در سال 1396 مورد بررسی، گزینش و خودگشنی قرار گرفتند. هر لاین S0 در سه خط و لاین های S1 تا S6 در یک خط 5 متری با فاصله ردیف 65 سانتی متر کشت گردید. کلیه عملیات ...

 • پوستر
  ۴. بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی گیاه باریجه (Ferula gummosa)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۱
  چکیده:

  این تحقیق با هدف بررسی ترکیب های شیمیایی، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ارزیابی خواص سیتوتوکسیک عصاره و اسانس گیاه باریجه (F. gummosa) و صمغ آن که در سال 1392 از استان فارس جمع آوری گردید، انجام شد. پل فنول های موجود در عصاره متانولی گیاه و صمغ آن با استفاده از HPLC، تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام نمونه های عصاره با آزمون DPPH ارزیابی شد. میزان فنل کل با روش فولین سیلکاتیو اندازه گیری شد. اسانس فرار با روش تقطیر با آب جداسازی شد و ترکیب های موجود در آن با دسنگاه GC و GC/MS ...

 • پوستر
  ۵. بررسی ساز و کار ارایه خدمات تامین اجتماعی در کشورهای منتخب با تاکید بر مستمری های بازنشستگی

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۲۸۹
  چکیده:

  تعیین یک ساختار مناسب و منسجم برای نظام چندلایه ی تامین اجتماعی، نیازمند مشارکت تمامی بخش ها در تدوین و اجرای این ساختار بوده و نقش بخش خصوصی در تکامل این مجموعه غیر قابل انکار است. شرکت های بیمه بازرگانی یکی از عمده موسساتی هستند که در زمینه بیمه های مستمری، درمان و حوادث در حال فعالیت هستند و در تمامی دنیا در کنار بخش های اجتماعی مشغول ارایه خدمات پایه، جایگزین و یا مکمل در حوزه‎های مشترک می باشند. شناخت سازوکار ارایه خدمات تامین اجتماعی و همچنین طرح های مختلف ...

 • پوستر
  ۶. مطالعه جنبه های آناتومیکی و ملکولی عدم باروری احتمالی نخل های خرمای حاصل از کشت بافت رقم برحی از سنین باردهی متفاوت در استان خوزستان

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۶۶
  چکیده:

  خرما یکی از مهمترین میوه های مناطق نیمه گرمسیری است که نقش مهمی در پایداری این مناطق دارد. کمبود پاجوش و ضرورت تامین نهال مورد نیاز برای توسعه نخلستان ها ایده تکثیر از طریق کشت بافت را ایجاد نمود. بروز تنوع سوماکلونالی خصوصا دیر باردهی و میوه نشینی نامناسب مهم ترین مشکلات احتمالی استفاده از نهال های کشت بافتی در احداث نخلستان گزارش شده است. این تحقیق به منظور انجام مطالعات آناتومیکی و مولکولی، بر روی نخلهای حاصل از کشت بافت و نخلهای حاصل از پاجوش رقم خرمای مهم وتجاری برحی انجام ...

 • پوستر
  ۷. بررسی اثر محلول رینگر حاوی سرم آلبومین گاوی بعنوان رقیق کننده (بافر) روی کیفیت منی و باروری بوقلمون های بومی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۳۸
  چکیده:

  به منظور تعیین مناسب ترین رقیق کننده منی، از بین رقیق کننده های محلول رینگر، محلول رینگر+ آلبومین 1%، محلول رینگر+ آلبومین 2% و مقایسه نسبت های مختلف (نسبت 1:2، 1:3 منی به رقیق کننده ها)، بر حرکت اسپرم و باروری و نیز بررسی، تاثیر زمان نگهداری منی (3، 6 و 12 ساعت) روی درصد باروری و درصد جوجه درآوری، در ایستگاه بوقلمون کشور واقع در استان آذربایجان شرقی، این مطالعه انجام شد. این طرح در قالب فاکتوریل 3×2×3 با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل 18 تیمار و در هر تیمار 5 قطعه بوقلمون ...

 • پوستر
  ۸. زیست سنجی اجزا زهر عقربهای دارای اهمیت پزشکی ایران برای تشخیص پپتیدهای تقویت کننده برادی کینین بر اساس پایش فشار خون تهاجمی در موش صحرایی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۳۹
  چکیده:

  زهرجانوران اعم ازمارها،عقربها،عنکبوتهاو... ترکیب پیچیدهای متشکل ازانواع پروتینها،پپتیدهاودیگرملکولهای حیاتی ونیزبرخی موادمعدنی است.ازجمله ملکولهای زیستی موجوددرزهرجانوران سم یپپتیدهایی هستندکه طی مکانیسم بازدارندگی ازتبدیل آنژیوتنسین 1 بهآننژیوتنسین 2 موجب کاهش فشارخون درفردموردگزش میشوند. هدف مطالعه حاضر جداسازی اجزا زهر 3 گونه از عقرب های دارای اهمیت پزشکی ایران و زیست سنجی آنها برای بررسی اثر تقویت کنندگی برادی کینین در موش صحرایی بیهوش شده بود. دراینطرح ابتدا زهر عقرب های ...

 • پوستر
  ۹. شناسایی نشانگرهای مولکولی کارآمد مرتبط با عامل برگشت دهنده باروری در آفتابگردان

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات گزارش: ۱۲۵
  چکیده:

  نرعقیمی سیتوپلاسمی (CMS) صفتی است که از طریق پایه مادری منتقل می شود. این ویژگی در بیش از 150 گونه گیاهی شناسایی شده و از آن برای تولید بذور هیبرید استفاده می شود. سیستم نرعقیمی در آفتابگردان مبتنی بر سیتوپلاسم نر عقیم PET1 است که در نتیجه یک بازآرایی در انتهای 3' ژن atpA موجود در میتوکندری بوجود آمده است. بازگرداندن باروری در این سیستم توسط یک یا دو ژن هسته ای کنترل می شود. با توجه به این که اطلاعاتی از ماهیت مولکولی ژن برگشت دهنده باروری در آفتابگردان در دسترس نیست، این تحقیق ...

 • پوستر
  ۱۰. بررسی، خودباروری و تهیه لاین خالص ذرت شیرین و ذرت آجیلی جهت تولید هیبریدهای جدید

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۲۳
  چکیده:

  به منظور تهیه لاین های اینبرد ذرت شیرین و آجیلی و ادامه خالص سازی لاینهای سال گذشته و خودباروری مواد ژنتیکی جدید، تعداد 200 لاین ذرت شیرین و 150 لاین ذرت آجیلی در نسل های S3 تا S6 در سال زراعی 1394 مورد بررسی، گزینش و خودگشنی قرار گرفتند. طول ردیف های کاشت 5 متر، فاصله بین ردیف های کاشت 75 سانتیمتر و فاصله کپه ها 20 سانتیمتر و در هر کپه پس از تنک شدن 1 بوته حفظ گردید. در زمان گلدهی تعداد 5 تا 7 بوته مناسب خودگشن شدند. خصوصیاتی که برای گزینش لاین ها مورد استفاده قرار گرفت شامل ...

 • پوستر
  ۱۱. اثر درختچه های پرستار در زادآوری درختان بنه

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۱۶
 • پوستر
  ۱۲. ارزیابی کیفیت حاصلخیزی و باروری اراضی شالیزاری (مورد مطالعه اراضی دشت فومنات)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات گزارش: ۶۱
  چکیده:

  ارزیابی جامع کیفیت خاک های کشاورزی برای تصمیم گیری های خردمندانه که سبب بهبود تولید و حفظ محیط زیست می شود ضروری می باشد. بسیاری از مطالعات نشان دادند که شاخص کیفیت خاک که بر اساس ترکیبی از ویژگی های خاک است در مقایسه با ویژگی های فردی خاک بهتر می تواند شرایط خاک را توصیف نماید. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت خاک در منطقه دشت فومنات ابتدا با استفاده تجزیه به مولفه های اصلی یک مجموعه حداقلی از داده ها تهیه، سپس ویژگی های کمی خاک رتبه بندی کیفی (با کمک منطق فازی از طریق نمره دهی ...

 • پوستر
  ۱۳. بررسی پایداری عصاره زعفران نانودرون پوشانی شده با بسپارهای زیستی مختلف و ارزیابی اثر نانوذرات بر سلولهای سرطانی در شرایط برون تنی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات گزارش: ۱۹۵
  چکیده:

  زعفران نام تجاری کلاله های خشک گل های کروکوس ساتیووس، یک ترکیب غذا-دارو بوده که در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان موثر واقع شده است. رنگدانه کاروتنوییدی محلول در آب زعفران یا کروسین از جمله مهم ترین رنگ خوراکی طبیعی با سمیت بسیار پایین، خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی است که استفاده از این ترکیب به علت ناپایداری به نوسانات ‭pH‬، تنش های حرارتی و اکسایشی، جذب و حذف سریع از پلاسمای خون یا به عبارتی زیست دسترس پذیری پایین، محدود شده است. نانوذرات حاصل از بسپارهای زیست تجزیه ...

 • پوستر
  ۱۴. اثر حفاظت کنندگی بره موم زنبورعسل‭(Propolis) ‬بر سرطان معده در موش

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات گزارش: ۳۲
  چکیده:

  بره موم یک ماده طبیعی و مهم زنبورعسل می باشد که حاوی مواد آنتی اکسیدانی و دارای خواص ضد سرطانی می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر محافظت کنندگی بره موم ایران بر روی سرطان معده طراحی شده است. بره موم های ایران از منطقه طالقان و همدان بود وکه ترکیبات آنها با دستگاه ‭UPLC-MS ‬مورد آنالیز قرار گرفته شد. تعداد ‮‭55‬ سر موش صحرایی نر نژاد ویستاردر 3 گروه شامل تیمار اول و دوم هر کدام ‮‭20‬ سر موش بودند که با بره موم به میزان ‮‭500‬ ‭mg/kg ‬به عنوان افزودنی دو هفته قبل از شروع آزمایش ...

 • پوستر
  ۱۵. ارزیابی سازگاری ارقام تجاری انگور روی پایه های متحمل به سرطان طوقه

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات گزارش: ۴۶
  چکیده:

  با هدف ارزیابی سازگاری اقلیمی و سازگاری پیوند دو پایه متحمل به بیماری سرطان طوقه با ارقام تجاری انگور و مقایسه نهال های پیوندی با غیر پیوندی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار (‮‭10‬ نمونه در هر تکرار) طی 5 سال در ایستگاه کهریز اجرا شد. سه رقم صاحبی، قرمز بی دانه و سفید بی دانه روی هردو پایه H4وH6 پیوند شده و نهال های غیرپیوندی شاهد بودند. صفاتی نظیر زمان شروع باردهی نهال ها، میزان رشد رویشی شاخه ها، عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی محصول اندازه ...

 • پوستر
  ۱۶. بررسی اثردهی ترکیب ‭85-ICD ‬در سلول های سرطانی و مدل های سرطانی موش های نود آزمایشگاهی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات گزارش: ۵۴
  چکیده:

  طبق آخرین آمار های وزارت بهداشت ایران، سالانه حدود ‮‭30000‬ نفر بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می دهند و مجموعا"حدود ‮‭650‬ هزار سال عمر از دست رفته در اثر ابتلا به سرطان ایجاد می شود. عواملی که ایجاد سرطان می نمایند ، در سه گروه وسیع جای می گیرند : انرژی تشعشعی ،ترکیبات شیمیایی و ویروسها. در حدود یک قرن است که مطالعه اثرات ضد سرطانی ترکیبات طبیعی انجام می پذیرد. از دهه ‮‭1940‬ تا ،‮‭2007‬ در حدود ‮‭155‬ مولکول سیتوتوکسیک جدید شناخته شده که ‮‭47‬ درصد آنها ترکیبات طبیعی ...

 • پوستر
  ۱۷. بررسی و ادامه برنامه خود باروری در ژرم پلاسم های ارزن مرواریدی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات گزارش: ۳۵
  چکیده:

  اولین گام در اصلاح ارزن مرواریدی‭(Pennisetum glaceum)‬، در کشور تولید ارقامی سازگار با شرایط کشور است. در این راستا درادامه برنامه خودباروری، ژرم پلاسم این گیاه برای دستیابی به لاین های خالص این گونه از ارزن به ترتیب از ،‮‭30‬،‮‭10‬ ،‮‭30‬ ،‮‭30‬ ،‮‭30‬،‮‭30 29‬ و‮‭30‬ لاین S0الی S7 در سال ‮‭1389‬ و همچنین از ‮‭30 10‬، ، ،‮‭35‬ ،‮‭35‬ ،‮‭20‬ ،‮‭20 20‬ و‮‭18‬ لاین S0الی S7 در سال ‮‭1390‬ استفاده شد. در سال های تحقیق قطعه زمینی به وسعت حدود ‮‭1200‬ متر مربع آماده سازی شد و متعاقب ...

 • پوستر
  ۱۸. بررسی فرایند تبدیل حسابداری نقدی به تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی

  کلیدواژه ها: حسابداری نقدی، حسابداری تعهدی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز حسابداری نقدی، حسابداری تعهدی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۲
  چکیده:

  چکیده: در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی، صنعتی و اقتصادی است و با توجه به این که نقش فعالیت های مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیرقابل انکار است نیاز به توسعه روزبه روز حسابداری یک نیاز اساسی است به طوری که هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده، اطلاعات و گزارش های حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورت های مالی خلاصه شود. در سه دهه گذشته، یک حرکت ...

 • پوستر
  ۱۹. بررسی مقایسه ای سیستم جدید وقدیم نگهداری حساب داریی های ثابت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  کلیدواژه ها: دارایی ثابت – حسابداری نقدی – حسابداری تعهدی – تجدید ارزیابی دارایی ثابت – حسابداری نقدی – حسابداری تعهدی – تجدید ارزیابی
  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۲
  چکیده:

  چکیده: بی تردید اندیشه اقتصادی در مدیریت سازمان اهمیت بسیاری دارد.تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی وبیرونی بنگاه ها و سازمان ها وتاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارایه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی ،تصمیم گیری وکنترل های مدیریتی گردیده است .یکی از این مسایل انتخاب مبنای حسابداری جهت ثبت رویدادهای مالی است. درهر سازمان دولتی انتخاب مبنای حسابداری معمولا به عوامل متعددی مانند اهمیت انواع مختلف اطلاعات مالی وسودمندی آن ها در رفع ...

 • پوستر
  ۲۰. اثرات سطوح مختلف کنجاله گوار در جیره غذایی بر توان تخم گذاری، باروری و جوجه درآوری مرغ های مادر بومی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات گزارش: ۵۴
  چکیده:

  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی جیر ه های غذایی حاوی سطوح،0 ،3 ،‮‭9 6‬ و ‮‭12‬ درصد کنجاله گوار با آنزیم و سطوح6 و ‮‭12‬ درصد گنجاله گوار بدون آنزیم بر عملکرد تولید مثلی مرغان مادر بومی در شرایط سالن انجام گرفت. بدین منظور ‮‭210‬ قطعه مرغ بومی بطور تصادفی به ‮‭42‬ گروه 5 تایی تقسیم و به هر گروه نیز یک قطعه خروس اختصاص داده شد. میزان خوراک تخصیص یافته برای همه گروههای آزمایشی در سن ‮‭25‬ هفتگی ‮‭90‬ گرم در روز بود و در دوره تولید بصورت تدریجی افزایش یافت، بطوریکه در دوره اوج تولید(‮‭29-34‬هفتگی) ...